Het nut van buurtpreventie

Sinds een aantal jaren is er een sterke opkomst van buurtpreventie zichtbaar. Buurtpreventie is een vorm van toezicht door buurtbewoners betreffende veiligheid en leefbaarheid. De vorm van dit toezicht verschilt per buurt, echter houdt dit vaak in dat de aangesloten buurtbewoners elkaar middels berichten op de hoogte stellen van situaties waarbij de veiligheid of leefbaarheid van de buurt in het geding komt.

buurtpreventie bord, waarschuwing
Klik op de foto om dit buurtpreventie bord aan te schaffen.

Voor welke situaties is de buurtpreventie?

Het doel van een buurtpreventie is in een tweetal hoofdzaken te verdelen; Verbeteren van de veiligheid en het verbeteren van de leefbaarheid.

Veiligheid:

 • Inbraken
 • Diefstallen
 • Vernielingen
 • Bedreigingen
 • Verdachte personen/voertuigen

Leefbaarheid:

 • Overlast door buurtgenoten
 • Hangjongeren/-ouderen
 • Vuilnis dumpen
 • Netheid van de buurt
 • Overlast verkeer

In veel gevallen kunnen situaties vallen onder veiligheid en leefbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan hangjongeren die vernielingen plegen.

Wat kan de buurtpreventie in dergelijke gevallen doen?

Een buurtpreventie is voor het signaleren en melden van situaties die de veiligheid en/of leefbaarheid in de buurt negatief beïnvloeden. Het melden van dergelijke situaties kan aan de aangesloten leden, maar ook aan politie en/of gemeente.

Afhankelijk van de afspraken binnen de buurtpreventie, vaak in samenspraak met politie en/of gemeente kan de buurtpreventie ook zelf ingrijpen door personen aan te spreken. Dit is niet altijd zonder gevaar. In de praktijk blijkt dan ook dat de buurtpreventie situaties voornamelijk alleen meldt, maar er zijn zeker uitzonderingen.

Lopen door de buurt, buurtpreventie

Voordelen van buurtpreventie

Buurtpreventie kent vele voordelen:

Gevoel van veiligheid: Bewoners van een buurt vinden het over het algemeen een prettig gevoel dat de leden van de buurtpreventie een oogje in het zeil houden.

Veiligheid: Door inzet van de buurtpreventie wordt de buurt daadwerkelijk veiliger. Leden van de buurtpreventie zijn vaak alerter op verdachte situaties en de drempel om verdachte situaties te delen met de buurt wordt kleiner. Criminelen weten vaak ook dat er een buurtpreventie is, waardoor de kans toeneemt dat zij worden opgemerkt. Zij zullen dan ook vaker kiezen voor een buurt zonder buurtpreventie. Buurtpreventie kan op verschillende manieren kenbaar gemaakt worden: middels borden langs de weg die aangeven dat er buurtpreventie actief is, socials media en via Whatsapp Buurtpreventie. Op deze website zijn vele buurten te vinden waarin de buurtpreventie actief is.

Leefbaarheid: De leefbaarheid van de buurt wordt beter doordat de buurtpreventie sneller zaken zullen melden bij de desbetreffende instanties. Die kunnen hier dan actie op ondernemen. Ook zullen buurtbewoner zelf minder snel geneigd zijn om zaken te ondernemen (bijvoorbeeld afval dumpen) die de leefbaarheid verkleinen, omdat de kans groter is dat dit wordt opgemerkt door de buurtpreventie. In een buurt zonder buurtpreventie zal een enkele inwoner niet snel bij de gemeente aankloppen wanneer er iets is dat de leefbaarheid van de buurt verstoord.

Hoe werkt een buurtpreventie?

Zoals aangegeven is een buurtpreventie er voornamelijk om te signaleren en te melden. De oprichting van een buurtpreventie zal veelal door één buurtbewoner worden gedaan. Niet zelden na één, of meerdere inbraken. Deze buurtbewoner is dan vaak de beheerder van de buurtpreventie en zal andere buurtbewoners aansporen om ook deel uit te maken van de buurtpreventie.

In de meeste gevallen zal er worden gestart met een WhatsApp groep waarin buren worden toegevoegd die dit graag willen. Ook is er de mogelijk om een besloten Facebookgroep op te starten waarin minder acute zaken kunnen worden gemeld.

Een bijkomende mogelijkheid is het surveilleren door de buurt.

WhatsApp groep

Een WhatsApp groep zal één, of meerdere beheerders bevatten. Zij voegen nieuwe leden toe aan deze groep. En kunnen leden verwijderen die zijn verhuisd, of zich niet aan de huisregels houden. En die huisregels zijn meteen het belangrijkste van een dergelijke groep. Maak huisregels aan en maak deze kenbaar aan elk nieuw lid van deze groep.

De huisregels kunnen de volgende zaken bevatten:

 • Bij verdachte omstandigheden direct de Politie bellen (spoed 112, geen spoed 0900-8844).
 • Daarna een bericht in de groep plaatsen omtrent de verdachte situatie.
 • Laat aan de groep weten dat de Politie is gebeld, om onnodige telefoontjes naar de Politie te voorkomen.
 • Geef bij een verdachte situatie zo veel mogelijk informatie. Aantal personen, signalement(en), merk en kleur voertuig, kenteken, exacte plaats en tijdstip.
 • Stuur geen onnodige berichten.
 • Geen privé berichten.
 • Geen grof taalgebruik.
 • Alleen zaken die de veiligheid en/of leefbaarheid in het geding brengen dienen gemeld te worden in de groep.
 • Geef in de huisregels aan wie melding maakt van een situatie die de leefbaarheid in het geding brengt. Bijvoorbeeld een overvolle glasbak kan door de melder zelf bij de gemeente worden gemeld. Maar de afspraak kan ook zijn dat de beheerder dit doet.

Surveilleren

Een bijkomende mogelijkheid is een surveillance te voet of op de fiets door enkele leden van de buurtpreventie. Een surveillance heeft een afschrikwekkende werking op criminelen en het vergroot het gevoel van veiligheid in de buurt. Belangrijk is om af te spreken of men al dan niet ingrijpt bij verdachte situaties. Belangrijk is om dit met de politie en gemeente te bespreken, hierover later meer. Ook dient de surveillance zaken die de veiligheid en/of leefbaarheid in het geding brengen te delen middels de WhatsApp groep. Zo voorkom je dubbele meldingen en zijn alle leden direct op de hoogte.

Politie en gemeente

Voor de politie en de gemeente is het erg handig als zij op de hoogte zijn van een actieve buurtpreventie. Vaak zal de wijkagent als contactpersoon voor de Politie optreden, immers weet hij/zij veel over de wijk. Maak met de politie en gemeente afspraken over meldingen, surveillance door de buurtpreventie, het al dan niet ingrijpen bij verdachte situaties. Zo is voor iedereen duidelijk wat de spelregels zijn, waardoor de buurtpreventie maximaal effect zal hebben.

Voor de beheerder is het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de politie en de gemeente. Hierdoor weten zij dat de buurtpreventie nog actief is en kan informatie uitwisseling de veiligheid en leefbaarheid in de buurt sterk vergroten!

Voorlichting

Voor de beheerder is ook de taak weggelegd om de leden periodiek voor te lichten voor de veiligheid en leefbaarheid. Waar moeten zij op letten, wat verdient extra aandacht, waar kunnen zij terecht met meldingen. Hierdoor blijven de leden betrokken.

Apps

Er zijn verschillende apps in omloop waarmee een buurtpreventie kan worden geregeld. Speciaal ontwikkelt voor dit doeleinde. Echter in de meeste gevallen zal een WhatsApp groep voldoende zijn (al dan niet aangemaakt via WhatsApp Buurtpreventie). Stel als initiatiefnemer/beheerder een lijst met eisen op en ga dan na of WhatsApp voldoende is, of dat er een andere mogelijkheid gezocht moet worden.

Buurtpreventie borden

In vele buurten zie je borden die aangeven dat er een buurtpreventie actief is. Vraag voor plaatsing wel toestemming aan de gemeente! De meeste gemeenten staan hier welwillend tegenover, echter mag de veiligheid of het aangezicht niet in het geding zijn na plaatsing.

Heb jij nog vragen, tips, aanvulling, praktijkvoorbeelden? Stuur dan een bericht via het contactformulier!